Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

L’Institut de Maella s’anomenarà “Baix Matarranya”

// Redacció

Resolució que autoritza el canvi de nom de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Maella:

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2018, del director general de Planificació i Formació Professional, per la qual s’aprova la denominació específica “Baix Matarranya” per a l’Institut d’Educació Secundària denominat actualment “de Maella” (Saragossa).
A proposta del Consell Escolar de l’Institut d’Educació Secundària denominat actualment “de Maella”, amb domicili al carrer Saragossa, número 50, del municipi de Maella, a la província de Saragossa, i codi de centre 50011665, d’acord amb extracte de l’acta del Consell Escolar ordinari celebrat el 10 de maig de 2018, i vist el certificat de l’Alcalde i el Secretari de l’Ajuntament de Maella.
Complerts els tràmits establerts en l’article 4t del Reial Decret 82/1986, de 26 de gener, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària, i d’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juny, reguladora del dret a l’educació, i l’article 111 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, així com en els altres preceptes legals que resulten d’aplicació a la matèria.
En l’exercici de les competències atribuïdes en l’article 11 del Decret 314/2015, de 15 de desembre, del Govern d’Aragó, pel qual s’aprova l’estructura orgànica del Departament d’Educació, Cultura i Esport, resolc:
Primer.- Aprovar la denominació específica “Baix Matarranya”, per a l’Institut d’Educació Secundària denominat actualment “de Maella”, amb domicili al carrer Saragossa, número 50, del municipi de Maella, (Saragossa), codi de centre 50011665.
Segon.- Aquesta resolució tindrà efectes a partir del dia següent al de la seva publicació en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà interposar recurs d’alçada davant la consellera del Departament d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació, conforme al que disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 del text refós de la Llei de l’Administració de la Comunitat Autònoma d’Aragó, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2001, de 3 de juliol.
Saragossa 27 de juliol de 2018.

Podeu consultar el document original aquí.

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: